Έργο

Υποέργο Ι

Στο πλαίσιο του Υποέργου Ι αντικείμενο της έρευνας αποτελεί ο βοτανικός και γεωγραφικός χαρακτηρισμός επιλεγμένων κύριων αμιγών κατηγοριών ελληνικών μελιών, καθώς επίσης και η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της βιολογικής δράσης τους…

Υποέργο ΙΙ

Στο πλαίσιο του Υποέργου ΙΙ εφαρμόζονται τεχνικές ανίχνευσης και καταγραφής (μικροσκοπικές, μοριακές, επιδημιολογικές) ιών, βακτηρίων και μυκήτων και άλλων πιθανών παθογόνων της μέλισσας…

Υποέργο ΙΙΙ

Στο πλαίσιο του υποέργου ΙΙΙ που εκτείνεται σε δυο κατευθύνσεις εφαρμόζονται τεχνολογίες για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιομετρικών στοιχείων του μελισσιού και διερευνάται η επίδραση συγκεκριμένων τεχνικών διαχείρισης στην ανάπτυξη…