Υποέργο Ι

Στο πλαίσιο του Υποέργου Ι αντικείμενο της έρευνας αποτελεί ο βοτανικός και γεωγραφικός χαρακτηρισμός επιλεγμένων κύριων αμιγών κατηγοριών ελληνικών μελιών, καθώς επίσης και η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της βιολογικής δράσης τους. Για την υλοποίηση των ερευνών μετά τη συστηματική δειγματοληψία των μελιών εφαρμόζονται σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης (διαχωριστικές, μικροσκοπικές, βιοχημικές, μοριακές κ.α), που συνδυαζόμενες με τις κλασσικές, θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα καθορισμού της προέλευσης του μελιού και θα αναδείξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ταυτοποίησης και βιολογικών δράσεών τους. Τα εξαγόμενα αποτελέσματα, επεξεργάζονται με χημειομετρικές μεθόδους και προσεγγίζονται μεταβολομικά ώστε να αναδείξουν συνδυασμούς ενώσεων/παραμέτρων, αλλά και να αποδώσουν πληροφορίες, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία ταυτοποίησης, αλλά και να τεκμηριώσουν τις αναδυόμενες βιολογικές δράσεις.

Οφέλη – Αντίκτυπος